Διαγνωστική προσέγγιση
  • Ψηλάφηση μαστών και κλινική εξέταση
  • Υπερηχοτομογραφία μαστού και doppler για διαγνωστικούς και επεμβατικούς λόγους
  • Ελαστογραφία

(παρακέντηση κύστεων, εντόπιση και βιοψία μη ψηλαφητών μορφωμάτων με τοπική αναισθησία, διεγχειρητική κατευθυνόμενη υπερηχοτομογραφικά εντόπιση όγκων με σκοπό την βιοψία ή την χειρουργική εξαίρεση)

Παρακέντηση κύστεων μαστού

  • Λήψη κυτταρολογικού υλικού με λεπτή βελόνη (FNA: Fine Needle Aspiration) και ιστικού υλικού με βιοψία trucut
  • Εντόπιση μη ψηλαφητών μορφωμάτων με βελόνη Kopans (σύρμα)
  • Ανοικτή βιοψία
  • Βιοψία γαλακτοφόρου πόρου (αφαίρεση γαλακτοφόρου πόρου σε περίπτωση εκκρίματος θηλής ή θηλώματος)