Ιατρικές Υπηρεσίες

Ιατρικές Υπηρεσίες

 • Ψηλάφηση μαστών και κλινική εξέταση
 • Υπερηχοτομογραφία μαστού και doppler για διαγνωστικούς και επεμβατικούς λόγους
 • Ελαστογραφία

(παρακέντηση κύστεων, εντόπιση και βιοψία μη ψηλαφητών μορφωμάτων με τοπική αναισθησία, διεγχειρητική κατευθυνόμενη υπερηχοτομογραφικά εντόπιση όγκων με σκοπό την βιοψία ή την χειρουργική εξαίρεση)

Μαστεκτομές

 • Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή
 • Μερική μαστεκτομή (τεταρτεκτομή ή ευρεία ογκεκτομή)
 • Μερική μαστεκτομή με άμεση πλαστική αποκατάσταση με κινητοποίηση κρημνού και μετάθεση θηλής (ογκοπλαστική)
 • Ολική μαστεκτομή με άμεση ή μετάχρονη αποκατάσταση

 • Λιπώματα
 • Σπίλοι
 • Ογκίδια
 • Επιθηλιώματα δέρματος
 • Αιμαγγειώματα δέρματος